Referater

Generalforsamling d. 17/3 2022:

Stemmeberettigede deltagere i forsamlingen 54 personer 
Valg af dirigent Inger Højgaard Ordstyreren erklærer generalforsamlingen for lovlig jf. vedtægterne. 
Valg af referent Lena Overgaard 
Valg af stemmetællere Anders Sørensen, Ejvind Ladefoged 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formandens beretningVedlagt som bilag 1.  Formanden har tilladt oplæsning af en mail fra den tidligere formand Knud Thomsen. Mail fra Knud læses op af Irene Madsen Lund.   Irene Madsen Lund: Indleder med at sige at hun har kontaktet Knud Thomsen for at få tilladelse til at oplæse mailen.  Mail sendt til suppleant, Bente Marie Andersen d 11/2 2022.  Citat:”Hej Bente jeg kan ikke slippe, det der er sket i klub 78, Robert misbruger din tillid Bente. Det er ikke din opgave som suppleant, at bringe evt. utilfredshed fra Robert videre. Robert skulle selv have bedt Asger eller selv indkaldt til et bestyrelsesmødejfr. Pkt 3 stk 3 i vedtægterne, hvis han eller hans påhæng var utilfreds. Men da Asger og Robert vil gå bag om bestyrelsen om indgået aftaler med Næsbjerg kro, burde jeg nok have suspenderet jer alle tre for illoyalitet for at modarbejde foreningens bestyrelse. Irene blev suspenderet af bestyrelsen for meget mindre, men Asger ville ikke arbejde sammen med hende. Jeg valgte at trække mig tilbage i stedet. Efterfølgende at konstituere sig om. Dette kan kun lade sig gøre efter en generalforsamling som så skulle have været indkaldt, som extra ordinært? 6 stk 1 Altså en ikke lovlig sammensat bestyrelse jfr. Vedtægterne Denne kan indkaldes på få dage. Jeg ved ikke om dette ændre noget, men håber, du tænker over det skete, selv om du ikke var i bestyrelsen p.t. det kan ikke være rigtigt, at to bestyrelsesmedlemmer med påhæng, skal ødelægge arbejdet i   en bestyrelse, Der er jo tavshedspligt. Men der er åbenbart en lille   Skjern bestyrelse  ! Det fremmer ikke en fremtidig bestyrelse. Nu må revisorer jo så løse det misbrug af ikke at følge gældende vedtægter. M.V.H. Knud Thomsen”  Formanden giver udtryk for, at det er i overensstemmelse med vedtægterne at konstituere sig på ny.  Citat jf. vedtægter § 6 stk.1: ”Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden og et medlem af bestyrelsen, eller et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 15 % af medlemmerne kræver det”.  Ingrid fra Esbjerg beder om at se Robert og Asger.  Vil de to personer fortsætte eller trække sig fra bestyrelsen bliver der spurgt fra salen.  Det kommer på punktet, valg til bestyrelse: svarer ordstyreren.  
Fremlæggelse af det reviderede regnskab Vedlagt som bilag 2.  Martin: Skal en forening betale negativ rente?  Formanden: Ja det er tilfældet. Foreninger er en indtægtskilde for bankerne og gebyrerne er fordoblet. Vi afventer om reglerne ændres så vi får pengene igen.  
Fremlæggelse af budget for det kommende år Vedlagt som bilag 3.  Martin: Hvorfor skal der være så mange penge på kontoen.  Formanden: Det er sådan at de kontrakter der er indgået efter Corona perioden, hæfter vi for uanset afholdelse af danseaftener, derfor er vi nødt til at have penge på kontoen. Bjarne: Bed folk om at betale 101 kr. så klubben ikke har udgift på MobilePay. Formanden: Vi vil yde den service til vore medlemmer.  Peter: Vi kan godt have en god kassebeholdning  Jørgen: Udgiften til musik er sat ned, Hvorfor?  Formanden: Der er færre danseaftener og Kim og hallo er ikke længere engageret til balaftener, det har sænket udgifterne. Peter: Vi er tilfreds med en god kassebeholdning  
Behandling af indkomne forslag Bestyrelsens forslag Indkomne forslag Bestyrelsens forslag: Ingen  Indkomne forslag:  Ægtepar og kærestepar skal ikke kunne vælges til bestyrelse eller suppleant samtidig. Formanden: Der var kommet tre forslag om dette. Man skal passe på ikke at lave vedtægter for firkantet.  Lena Overgaard: Det er fornuftigt ikke at lave vedtægtsændring på dette. Man må forholde sig til den konkrete situation og tage ansvar i tilfælde af, at det bliver et problem. Birgit: Jeg er helt enig Mads: Jeg synes vi skal stemme om det, så er det helt efter forskriften.   For forslaget: 11 Imod forslaget:40 Blanke stemmer: 2  Fælles transport: Formanden: Hvad der menes, er svært at vide. Skal klubben lave bustransport? Vi har i bestyrelsen nok at lave i forvejen. Det kan endvidere blive en stor udgift hvis der ikke er  opbakning. Bestyrelsen foreslår at man bruger Facebook og skaber fælles transport af den vej. Ingen er for forslaget  
Valg af bestyrelsen Lena Overgaard: Vær opmærksom på, at den oplæste mail kun er et perspektiv på virkeligheden og dermed en subjektiv rekonstruktion af en oplevelse. Jeg har dyb respekt for at bestyrelsen ikke ønsker at bære ved til bålet, men jeg opfordrer jer til at medtage dette, når I skal afgive jeres stemme. Tak.  På valg er: Lissi Dyrberg og Robert Rasmussen.   Lissi fungerer som kasserer i bestyrelsen.  Formanden: jeg vil opfordre til at stemme på Robert og Lissi. De har begge leveret et kæmpe stykke arbejde i bestyrelsen.   Formanden redegør for krav til opstillede. at vi mødes kl. 18.30 til danseaftener at man deltager aktivt med at gøre klar og har vagt enten ved kassen eller i døren og at man overholder de tider man får, af hensyn til de øvrige. Man hjælper endvidere med oprydning efterfølgende. at man ikke reklamerer for andre danse arrangementer i weekender hvor Klub78 afholder bal, heller ikke på Facebook. at man med sin opførsel husker at man repræsenterer foreningen at man melder fra i god tid hvis man er forhindret til en danseaften, så en afløser kan findes     Asger Andersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Klub78 takker for indsatsen gennem 15 år. Flere af medlemmerne giver udtryk for, at det var dejligt hvis han blev fortsat.  Knud får også en hånd, som tak for indsatsen gennem 10 år.   Opstillede til bestyrelsen:  Robert Rasmussen og Lissi Dyrberg, Erik Brund, Irene Madsen Lund, Hans Christian Olesen (HC)  Valgt: Lissi 47 stemmer Robert 41 stemmer Erik 26 stemmer  Ikke valgt:  Irene 16 stemmer HC 6 stemmer    
Valg af suppleanter Opstillede som suppleanter: Irene Madsen Lund, Ivan Andersen, Villy Jensen, Hans Christian Olesen HC, Knud Erik Jeppesen  Valgt:  Knud Erik 34 stemmer Irene 28 stemmer Hc. 25 stemmer Ivan 22 stemmer  Ikke valgt:  Villy 15   
Valg af revisor Bent Elkjær genvalgt   
Valg af revisor suppleant Forslag: Åse Jul, Eila Nielsen Åse trækker sig. Valgt uden afstemning: Eila Nielsen  
Eventuelt Åse: I fredags var vi inde at spise – vi vil have lov ikke at stå i kø.  Formanden: Vi arbejder på sagen så klubbens gæster kan sidde i salen og spise Lothar: Der bliver vippet for mange stole.   Formanden: Det bliver fremadrettet afpasset efter det antal der spiser. Bente: Hvor mange stole må vippes.  Formanden: Kun dem der spiser inden dansen, kan reservere pladser. Bestyrelsen vil komme rundt til de spisende gæster vedrørende betaling og armbånd.  Ordstyreren takker for god ro og orden.  

BILAG 1: 

Beretning for 2020 – 2021 klub 78 

Beretningen er for 2020 og 2021, da vi jo ikke kunne holde generalforsamling i 21 på grund af Corona nedlukning. 

Vi startet op på 2020 med fremgang på både antal gæster per aften og salg af medlemskort, så da vi nåde til marts havde der været 138 flere gæster svarende til godt 27 mere per danseaften og der var solgt 576 medlemskort 75 flere end på samme tidspunkt som året før. 

Men så kom nedlukning af Danmark, hvor afvikling af danseaftener blev umulig, man kunne så tro at så kunne vi så slappe af som bestyrelse, men nej Knud brugte meget tid på kontakt med musik med frigive dem til andet, for da vi jo ikke havde en dato hvor vi kunne starte op igen, vi have også et møde hvor vi måtte drøfte Sydbanks valg af negativ rente og gebyrer, vi kontakte nogle andre banker men de kunne ikke sige at de ikke også ville indføre negativ renter, har vi lagt det i bero, på grund af nedlukning var det en af musik grupperne der ønskede at vi skulle undersøge foreningens mulighed for kunne bruge nogle af de tilskudspakker der blev lavet så jeg brugte 10 -15 timer i telefon med forskellige afdelinger i kultur og naturstyrelsen for at finde ud af at vi havde ret i at det var musikerne selv der skulle søge de puljer der var lavet for dem, Knud havde kontakt  med Arnbjerg med jævne mellem rum, da vi kom til oktober 2020 holdt vi det normale møde med John for at lave aftale for 2021 hvor han så kunne fortælle at han stoppede med at være forpagter til nytår 2020/2021 og at det ikke var på plads med en ny forpagter så Knud havde kontakt til ejeren og fik lavet en aftale om at vores aftale for 2020 også ville gælde i 2021. I maj måned var vi til første  

møde med Casper som skulle være bestyre, hvor vi talte om start op igen når det blev mulig vi havde møde med Casper igen først i august hvor vi  

viste at vi kunne starte op først i september, her ville vi også drøfte 2022 med ham, så vi kunne få lavet en aftale, han havde sendt os et udspil som vi fandt ud af ikke var til drøftelse det ville betyde at vores leje af sal per danseaften ville stige fra 4000 kr. til 15000 kr. + at han også lade op til pæne pris stigninger på øl, vin, vand, smørrebrød og at vi ikke kunne holde nytårsbal frem over.  

Vi udbad os betænkningstid men på grund af mailen havde vi også talt om at vi skulle finde andre muligheder for vi var klar over at det kunne vi ikke få til at hænge sammen, vi tog kontakt til Næsbjerghus og var ude og se det her og tale med Tue vi var også en tur i Ringkøbing Skjern kultur og fritids hus, vi var enig om i bestyrelsen at det nok var af stor betydning af at vi fandt noget i nærheden i Varde, derfor blev det her på næsbjerghus vi valgte at være, så aftalen var på plads inde vi igen kunne starte igen først i september 2021, vi havde overvejet om vi skulle havde flyttet fra starten, men ville leve op til den aftale vi havde på Arnbjerg selv om vi nok havde en følelse af at Casper heller ville være fri, vi startede op med at være omkring de 180 de første par gange havde så en aften med 140 vi havde fået en del klager over dansegulvet som vi prøvede at få Casper at gøre noget ved og den blev da også lidt bedre, så havde vi en fantastisk aften med 266 en danseaften med Robin, vi ville så give en gang natmad en af de næste danseaftner, og regnede med at vi kunne holde os til den aftale vi havde haft om en pris på 97 kr. men nej hvis vi ville give natmad ville det koste 239 kr. per  person og prisen til julehygge ville blive 269 så det tog vi af programmet,  så besluttede regeringen at vi skulle have Corona passet i brug igen og Casper forlangte at vi skulle have eksternvagt  som han sørgede for og vi skulle betale alle udgifterne for vi fik lavet en aftale igennem Peter (ejeren) da samarbejdet med Casper ikke fungerede særlig godt, han forlangte at vi skulle stoppe kl. 24.00 men  

vi fik ham overbevist om at vi var nød til at leve op til det vi havde sendt ud, vi måtte så have en til at stå ved døren fra kl. 24.00 og folk kunne så  

ikke komme ind igen når de gik ud. de 2 næste gange var vi ca. 150 og havde en aften hvor vi var 87. På grund af Corona lukkede regeringen nattelivet ned igen midt i november og vi fik dog heldigvis lov at starte op her igen 1. februar i år først i januar 2022 valgte Knud at trække efter næsten 10 år i bestyrelsen vi takker Knud for den store indsats han har gjort i hans tid i bestyrelsen vi har suppleret bestyrelsen med Bente som var første suppleant og for at leve op til vedtægter og bankens krav og de regler der gælder for at kunne få mobilepay har vi konstitueret os med mig som formand og Lissi som ny kassere  

Jeg håber at i er glade for vores nye dansested  

På bestyrelsens vegne  

Hans Erik Nielsen  

BILAG 2: 

Regnskab 2020

Regnskabet er præget af Corona nedlukningen fra 11.03 og året ud. Der er afholdt 5 danseaftener. Året gav samlet et overskud på 12.860,40 kr. Indtægter fra medlemskort og adgangsbilletter på 142.100 kr. Udgifter på i alt 129.239,60 kr.

Regnskab 2021

Regnskabet er igen præget af den lange Corona nedlukning – der har været afholdt 8 danseaftener. Desuden har bestyrelse valgt at de medlemskort der var udstedt i 2020 også skulle være gældende i 2021, dvs. at indtægten for medlemskort i 2021 er lav. Endelig er der indkøbt pc til digitalmedlemskartotek. Endelig bærer regnskabet præg af mange bestyrelsesmøder – dette bl.a. i forbindelse med at finde nye lokaler til afholdelse af danseaftener. Året gav samlet et underskud på – 26.156,77 kr. Indtægter fra medlemskort og adgangsbilletter på 141.700 kr. Udgifter på i alt 167.856,77 kr. Budget 2022

Budgetforslag gennemgået – også 2022 er præget af Coronaen – vi kan være usikker på om nogle medlemmer vælger dans fra hele året eller dele af året. Vi håber på et gennemsnit antal på 200 pr. danseaften og 1.000 medlemmer. Forventet indtægt på 473.500 kr. Forventet udgifter på 522.760 kr. incl. natmad x 6 i løbet af året Forventet underskud – 49.510 kr. Bestyrelsen vil holde meget nøje øje med indtægterne og måske give mindre natmad, for at mindske underskudet.