Vedtægter

$ 1 Foreningens formål:

Stk. 1 Klub 78 har til formål at arrangere danse aftener for enlige og alle danse glade over 25 år på en festlig og folkelig måde.

§ 2 Medlemmer og organisation:

Stk. 1 Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er over 25 år.

– 2 Der føres kartotek over medlemmerne. Kartoteket skal være til stede ved enhver fest, der afholdes.

– 3 Foreningens bestyrelse kan med flertal, dem imellem, bortvise eller ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål, krænker dens omdømme eller groft overtræder dens vedtægter. Den ekskloderede medlem har altid ret til at få sin sag fremlagt og prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling for endelig afgørelse.

§ 3 Bestyrelsen:

Stk. 1 Foreningen ledes kollektivt af en bestyrelse på fem personer, der vælges på generalforsamling. Valgene gælder for to år ad gangen, således, at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og to i ulige år. Genvalg kan finde sted.

– 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Her vælges hvert år formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan udføre regnskabet med hjælp af regnskabsfører, som bestyrelsen vælger.

– 3 Bestyrelsesmøder afholdes regelmæssigt og indkaldes af formanden. Dog kan ethvert bestyrelsesmedlem indkalde til bestyrelsesmøde, hvis vedkommende skønner, at der er behov derfor.

– 4 Der føres forhandlingsprotokol.

– 5 Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning ved bestyrelsesmøder.

§ 4 Ordinær generalforsamling:

Stk. 1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

– 2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.

Den indkaldes af bestyrelsen, med mindst fire ugers varsel på foreningens hjemmeside og

på Facebook, samt bekendtgøres ved de tre sidste danse / festaftener forud for generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden iflg. vedtægter.

– 3 Forslag og ting der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlig og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Den derved ændrede dagsorden udleveres på generalforsamlingen.

– 4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må have sæde i bestyrelsen. Dirigenten vælges ved almindeligt stemmeflertal.

– 5 Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, dog skal der være skriftlig afstemning, hvis et medlem kræver det, samt ved personsager.

– 6 Der føres protokol, hvor referat og beslutninger optages. Protokollen underskrives af dirigenten og referent. Der kan ikke tages beslutninger, der ikke refererer til dagsordenen.

§ 5 Dagsorden:

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde:

Stk. 1. Valg af dirigent

– 2. Valg af referent

– 3. Valg af mindst to stemmetællere

– 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

– 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

– 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år

– 7. Behandling af indkomne forslag

– a. Bestyrelsens forslag

– b. Indkomne forslag

– 8. Valg af bestyrelsen

– 9. Valg af max. 6 suppleanter for et år ad gangen

– 10. Valg af 1 revisor

– 11. Valg af 1 revisorsuppleant for et år ad gangen

– 12. Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden og et medlem af bestyrelsen, eller et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 15 % af medlemmerne kræver dette.

– 2 Generalforsamlingen skal afholdes senest 60 dage efter en skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, med belysning om emne, der ønskes behandlet.

– 3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel og med dagsorden for denne med det fremkomnen forslag.

Generalforsamlingen varsles som den ordinære.

§ 7 Kontingent:

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter kontingentet for det kommende år, ud fra budgettet. Kontingent opkræves ved indtegning eller fornyelse af medlemskort – gældende for et kalenderår

§ 8 Regnskab og revision:

Stk. 1 Regnskabet fremlægges ved den ordinære generalforsamling og skal være underskrevet af to revisorer. Regnskabet går fra januar til januar. Det er kassererens pligt, at drage omsorg for, at regnskabet revideres før generalforsamlingen.

– 2 Kassereren skal fremlægge økonomisk status ved bestyrelsesmøder.

– 3 Der vælges to revisorer for to år ad gangen, således at de skiftevis er på valg. Revisorerne skal komme uanmeldt mindst en gang om året foruden den afsluttende revision ved regnskabsårets afslutning.

– 4 Foreningens penge indsættes i en bank eller sparekasse. Der kan kun hæves penge med formandens eller kassererens underskrift.

– 5 Kassen opgøres efter hver fests afslutning af mindst to bestyrelsesmedlemmer, som også skal underskrive optællingsbilag.

– 6 For foreningens evt. gæld hæfter kun foreningens formue.

§ 9 Vedtægtsændringer:

Stk. 1 Ændringer af vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10 Foreningens opløsning:

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling, som er varslet mindst seks uger inden, og som skal bekendtgøres i de blade, foreningen normalt annoncerer i.

– 2 Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse.

– 3 Opnås der ikke flertal på generalforsamlingen, indkaldes der til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.

– 4 Opløses foreningen skænkes midler og evt. overskydende formue til kulturelle formål i Varde, udpeget af bestyrelsen.

§ 12 Ikrafttræden:

Stk. 1 Med disse vedtægters ikrafttræden er tidligere regler og sædvaner suspenderet.

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen i Varde, torsdag d. 13. februar 2020.

Dirigent: Inger Højgaard Formand: Knud Thomsen